Jak rozpoznać bezprawną reklamę produktów zwalczających koronawirusa?

radca prawny Natalia Basałaj | 2020.08.10

Jak rozpoznać bezprawną reklamę produktów zwalczających koronawirusa?

W dobie światowej epidemii koronawirusa pojawiło się wiele pytań dotyczących produktów, które są oferowane jako zapobiegające zarażeniu albo zwalczające tą chorobę. Czy w reklamie albo na opakowaniu towarów, np. kosmetyków czy suplementów diety, można umieścić informacje typu „działanie przeciwwirusowe; leczenie grypy; ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2; leczenie infekcji COVID-19”? 

Moim zdaniem niedopuszczalne jest twierdzenie, że ww. towary (np. „lecznicze” herbaty, olejki eteryczne, nalewki, srebro koloidalne) są w stanie leczyć chorobę/ zapobiegać chorobie. Przedsiębiorcy, którzy wskazują w opisie oferty swojego towaru czy też na jego opakowaniu, iż ma on „działanie przeciwwirusowe” albo informują konsumentów, że oferują produkt rzekomo „chroniący przed zarażeniem COVID-19” mogą dopuszczać się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

Dla przykładu 31 marca 2020 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej: „GIF”) wydał decyzję o sygnaturze PR.600.25.2020.JD.1, w której wstrzymał emisję telewizyjną reklamy produktu leczniczego Neosine Forte. W reklamie w formie spotu emitowanego w stacjach telewizyjnych użyto tekstu „To jedyne tabletki o podwójnej dawce. Działa na wirusy” oraz wizualizacji koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 sugerując w tej sposób odbiorcy, że reklamowany produkt chroni swoim działaniem przeciwwirusowym.

W ocenie GIF taka reklama wprowadzała konsumenta w błąd. GIF uznał, że przedmiotowa reklama w sposób wyjątkowo nieetyczny wykorzystała obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniem koronawirusem COVID-19 i związane z zaistniała sytuacją uczucie lęku i zagrożenia w społeczeństwie. Ponadto, zapewnienia te były niezgodne z charakterystyką produktu leczniczego zatwierdzoną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

PRAKTYKI, KTÓRE MOGĄ NARUSZAĆ ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów „Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności: pkt 3 nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji”.  Według art. 7 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym „Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki rynkowe wprowadzające w błąd:” pkt 17 „twierdzenie, że produkt jest w stanie leczyć choroby, zaburzenia lub wady rozwojowe, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.” 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „u.z.n.k.”) „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: pkt 1 reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami (…)”, pkt 2 „reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi”. Natomiast według art. 10 ust. 1 u.z.n.k. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich”, ust. 2 „Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.”  

Uważam, że art. 10 u.z.n.k. będzie miał najczęstsze zastosowanie w praktyce, ponieważ dotyczy każdego sposobu rozpowszechniania informacji o istotnych cechach towarów (oznakowania towaru/ jego opakowania, ulotek, banerów, instrukcji obsługi czy informacji umieszczonych w Internecie), które może wprowadzać konsumentów w błąd. Takie oznaczenie, w przeciwieństwie do art. 16  u.z.n.k., nie musi mieć celu reklamowego, może dotyczyć między innymi komercyjnego pochodzenia towarów. Ponadto, powyższy przepis może mieć zastosowanie zarówno do podmiotu, który wprowadził dany towar po raz pierwszy do obrotu, ale także innych przedsiębiorców, którzy wprowadzają go na rynek, np. do detalisty, dystrybutora czy hurtownika. Co więcej, popełnienie tego deliktu jest niezależne od winy i może wynikać zarówno z działania jak i zaniechania sprawcy.

Konkludując, sposób rozpowszechniania informacji o wspomnianych produktach kosmetycznych czy żywności, w tym suplementach diety, nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Zwracam uwagę, że możliwe jest kumulatywne stosowanie ww. przepisów.  Zakazem stosowania powyższych praktyk, m.in. niedozwolonej reklamy i oznakowania, objęto każdy towar, w stosunku do którego przedsiębiorca niezgodnie z rzeczywistością twierdzi, że posiada on właściwości lecznicze. Wystarczająca będzie potencjalna możliwość wywołania błędnego przekonania u konsumenta, że dany towar leczy/ zapobiega zachorowaniu na koronawirusa. 

SUPLEMENTY DIETY I KOSMETYKI VS. PRODUKTY LECZNICZE

Suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Mają tylko uzupełniać normalną dietę. Natomiast produkt kosmetyczny to substancja lub preparat przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka. Wyłącznym lub podstawowym przeznaczeniem produktu kosmetycznego jest utrzymanie czystości, pielęgnacja, ochrona i upiększenie.

Zasygnalizować należy, że ani suplementy diety ani kosmetyki nie przechodzą badań klinicznych i nie posiadają potwierdzonego w badaniach działania leczniczego. Z tego względu prezentacja tych towarów nie powinna przypisywać im zapobiegania chorobom lub leczenia chorób bądź też odwoływać się do takich właściwości. 

W przeciwnym razie do tzw. produktu z pogranicza, spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, będą miały zastosowanie surowe przepisy prawa farmaceutycznego. Przykładowo związane z zakazem reklamy: zawierającej treści mogące prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby czy też reklamy zawierającej treści, które zapewniają, że przyjmowanie produktu gwarantuje właściwy skutek albo prezentowaniu towaru przez np. osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne, a także sankcjami za naruszenia tych zakazów. W takim wypadku organem właściwym do kontroli przestrzegania przepisów prawa farmaceutycznego będzie GIF. 

WYKORZYSTYWANIE POCZUCIA LĘKU PRZED PANDEMIĄ 

Na marginesie podkreślić należy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. zakazana jest również reklama „odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku”. Niedozwolone jest więc stosowanie przez przedsiębiorców reklamy nierzeczowej, odwołującej się do uczuć klienta, której przekaz może wywołać u odbiorców uczucie lęku, strachu przed zachorowaniem na koronawirusa skłaniające do podjęcia decyzji o nabyciu towaru. 

PRAWO KONSUMENTA DO RZETELNEJ, PRAWDZIWEJ I PEŁNEJ INFORMACJI

Podsumowując, jednym z podstawowych praw konsumenta jest prawo do świadomego podejmowania decyzji w zakresie dokonywania wyboru towarów. Brak rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji może przybrać formę opisanych powyżej praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Za sprzeczne z obowiązującymi przepisami należy uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, a także wykorzystania jego niewiedzy lub strachu przed zachorowaniem na koronowirusa.

Przedsiębiorcy powinni działać odpowiedzialnie i wspierać prozdrowotne wybory konsumentów. Należy jeszcze przed wprowadzeniem danego produktu na rynek ustalić, nie tylko czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w ustawach szczególnych, ale także czy jest oznakowany i reklamowany w sposób zgodny opisanymi powyżej zasadami uczciwej konkurencji. Wybrany przez przedsiębiorcę sposób prezentacji towaru powinien być przemyślany i skonsultowany z odpowiednimi specjalistami. 

Każdy może zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „UOKIK”) o podejrzeniu stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, w tym także  wykazania prawdziwości twierdzeń reklamowych spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie takiej praktyki. Po zawiadomieniu UOKIK, Urząd może m.in. nakazać zaniechania przez przedsiębiorcę bezprawnych działań, a także nałożyć na niego karę finansową w wysokości maksymalnej do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Tekst został opublikowany także na portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/jak-rozpoznac-bezprawna-reklame-produktow-zwalczajacych-koronawirusa,386558,artykul.html

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości - zapraszam do kontaktu.

Natalia Basałaj
radca prawny

Źródła:

1.    art. 3; art. 6 ust. 2 i ust. 3; art. 10; art. 131; art. 14;  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności; 
2.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności;
3.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych; 
4.    art. 3a; 53 ust. 1; art. 55 ust. 2 pkt 2; art. 56 pkt 1; art. 128–129 Ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2019.499); 
5.    art. 103 Ustawy z 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252);
6.    art. 24 ust. 2 pkt 3; 28 Ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369); 
7.    art. 3, 10, 16, 18a Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010);
8.    art. 2 pkt 4; art. 7 pkt 17  Ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070).

Dodaj komentarz:    Dodaj komentarz
    ryba415
    2020-08-24 18:53:58
    Ciekawy artykuł, pozdrawiam :)

    Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies oraz local storage. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies oraz local storage.